Privacy Statement

Privacy Verklaring Galva Power Group

(deze versie werd het laatst gewijzigd op [28/03/2018])

Uw vertrouwen is ons belangrijkste kapitaal en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy-verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen u als natuurlijke persoon - contactpersoon van de naamloze vennootschap Galva Power Group, met maatschappelijke zetel te Centrum-Zuid 2037, 3530 Houthalen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0455.527.440 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0455.527.440 (hierna genoemd "Galva", "wij", "ons")  enerzijds en Galva anderzijds. Galva treedt in deze relaties op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Wanneer u persoonsgegevens aan Galva verstrekt, bijvoorbeeld doordat u ons contacteert of een overeenkomst met ons sluit, zullen wij de ontvangen persoonsgegevens behandelen zoals bepaald in deze Privacy Verklaring.
Indien wij uw persoonsgegevens zouden willen gebruiken voor doeleinden die verder strekken dan onze loutere bedrijfsvoering, zullen wij hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Galva maakt deel uit van een internationale groep van ondernemingen, die we hierna “de ZINQ-groep” noemen.

Galva zal uw persoonsgegevens doorgeven aan andere vennootschappen van de ZINQ-groep. Ook deze andere vennootschappen behandelen uw persoonsgegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Soorten (persoons)gegevens

Galva kan volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Klantnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Leverings- en facturatieadres;
 • Betaalgegevens;
 • E-mailadres/fax;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • Functie-titel;
 • Voorkeur communicatiemiddel;
 • Foto contactpersoon;
 • Hobby’s en interesses;
 • Camera-beelden.

Welke gegevens Galva over u heeft, verschilt naargelang uw relatie met Galva (vb. klant, prospect, leverancier). Wenst u hier meer over te weten, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden door Galva verzameld bij resp. in kader van:

 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • Het uitwisselen van visitekaartjes;
 • Het invullen van het contactformulier op de website;
 • Het filmen van de gebouwen van Galva.

Mogelijks verkreeg Galva uw persoonsgegevens ingevolge aankoop bij een derde. De verkoper garandeerde in dat geval dat u zich akkoord heeft verklaard met deze verkoop. Mocht dit niet het geval zijn en wenst u zich te verzetten tegen de verwerking, lees dan zeker het onderdeel "Uw privacy rechten".

Gebruik persoonsgegevens

Galva kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • De aanmaak van een account;
 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • Het aanbieden van klantenservice;
 • Troubleshooting;
 • Het toesturen van catalogi;
 • Het verwijzen naar klanten in catalogi en op de website;
 • Het toesturen van fysieke/elektronische niet-commerciële communicatie (nieuwsbrieven, catalogi, etc.);
 • Direct marketing;
 • Bewaking van de gebouwen en processen van Galva;
 • Uitwisseling met andere vennootschappen van de ZINQ-groep;

Ontvangt u ongewenst nieuwsbrieven en/of direct marketing vanwege Galva of andere vennootschappen van de ZINQ-groep, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden, wanneer dit noodzakelijk is om onze afspraken na te komen of een dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Wij zullen uw persoonsgegevens echter niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als wij deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering.

Hoe lang dit concreet is, verschilt naargelang het doel waarvoor wij de betreffende gegevens verzamelden en verwerken. Algemeen geldt dat we de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode noodzakelijk voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven onder het onderdeel "Gebruik persoonsgegevens".

Wenst u hier meer over te weten of wenst u zich te verzetten tegen de opslag van uw persoonsgegevens, lees dan zeker het onderdeel "Uw privacy rechten".

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals door de wet bepaald en hieronder opgesomd, gelieve dan contact op te nemen met privacy@galvapower.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ons te bezorgen via email of gewone post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Galva.

Beveiliging persoonsgegevens

Galva neemt redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens en in het bijzonder ter voorkoming van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of onrechtmatige wijziging van uw persoonsgegevens.

Meer bepaald neemt Galva volgende beveiligingsmaatregelen om de risico’s op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Centrale logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Web application Firewall;
 • Anti-virus;
 • IDS/IPS;
 • Netwerk-segmentatie
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en controle op naleving daarvan.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Galva draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt enkel opgeslagen en verwerkt worden binnen de Europese Unie.

Er is dus geen sprake van doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Update Privacy Verklaring

Galva behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring te updaten. De meest recente versie vindt u steeds op de website www.zinq.com. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van wijzigingen.

Andere websites

De website van Galva kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Galva verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Galva uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Galva

Indien u vragen of klachten heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Galva uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Om de functionaliteit van deze website voor u te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Verdere informatie