Algemene voorwaarden Zincoat


Algemene voorwaarden Zincoat

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werkzaamheden van Zincoat BV gevestigd te Veenoord, verder te noemen: “Zincoat”.

B. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".

C. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen een dergelijke zaak nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

D. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

E. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

F. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbiedings- of andere voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

A. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging aan Zincoat bindend.

B. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of aan de andere kant wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Zincoat bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

A. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Zincoat zijn vrijblijvend, tenzij:

1. De te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezelt van één of meerdere tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Dan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.

2. Deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Zincoat het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

B. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd:

1. Aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

2. Richtprijs: Zincoat zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van de werkzaamheden;

3. Regie: Zincoat doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (prijs per gewicht, afgeleverd gewicht of prijs per stuk).

C. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van Zincoat, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan Zincoat te retourneren.

D. Zincoat heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Zincoat de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

E. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

F. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Zincoat gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

G. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Zincoat worden uitgegeven en in werking treden, dan is Zincoat gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

H. In onze prijzen zijn niet begrepen de kosten van speciale bewerkingen zoals o.a. het materiaal ontdoen van zware roest, vet, verf, lak, bitumen, lasslakken, vormzand of metallische deklagen, het glad afwerken van lasnaden, het boren van ontluchtingsgaten, het gedeeltelijk zinkvrij houden, het optappen en uitborstelen van draadeinden, het fosfateren, het chromateren, het aanbrengen van merken, het demonteren in onderdelen, het richten na de oppervlaktebehandeling, het verpakken en bundelen. Ook is de als dan geldende zinktoeslag niet inbegrepen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

I. Alle prijzen zijn excl. de geldende omzetbelasting (BTW)

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Zincoat is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

A. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

B. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken geleverd moeten zijn c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient Zincoat daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

C. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

D. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

E. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Zincoat zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Zincoat stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Zincoat in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

F. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Zincoat gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Zincoat het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

G. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. de prijs van de werkzaamheden, evenals eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

H. Zincoat is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij
vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de
werkzaamheden een aanvang te maken.

I. De uitvoering geschiedt conform de ten tijde van onze aanbieding van kracht zijnde Nederlandse norm, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut te Delft, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Indien de opdrachtgever andere voorschriften van toepassing wenst te doen zijn, en dit niet vóór onze aanbieding schriftelijk aan ons heeft medegedeeld, hebben wij het recht onze overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

J. Bij onze aanbiedingen wordt er van uitgegaan dat:

1. De goederen binnen vier weken na opdracht aangeleverd worden.

2. De goederen in zijn geheel en zonder speciale bewerking of bijzondere gereedschap bewerkt kunnen worden.

3. In holle profielen en voorwerpen ten behoeve van het verzinken op de juiste plaats in- en uitstroomopeningen aangebracht zijn van voldoende grootte. Desgewenst kan over plaats en grootte van de in- en uitstroomopeningen met ons in contact getreden worden.

K. Het verzinken houdt niet in, dat een zonder meer voor verdere deklagen gereed oppervlak ontstaat.
Indien verzinkwerk na het verzinken van verdere deklagen moeten worden voorzien door de opdrachtgever en/of derden, moet de opdrachtgever zulks vóór onze aanbieding schriftelijk aan ons mededelen. Indien de opdrachtgever zulks niet vóór onze overeenkomst schriftelijk heeft medegedeeld, hebben wij het recht onze overeenkomst ter zake aan te passen. Bovendien is in een dergelijke situatie de kwaliteitsnorm van toepassing die geldt voor verzinkwerk waarop geen verdere deklagen worden aangebracht. De dienstverlening kan worden beschouwd als finaal en ten einde indien de goederen zijn afgeleverd bij de klant direct, op een locatie als aangegeven door de klant en/of door de klant zijn opgehaald bij de locatie Zincoat of diens partner ten aanzien van de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. Indien de goederen ondanks het feit dat dit
overeengekomen is niet opgehaald worden, is de opdracht beëindigd vijf dagen na de datum van kennisgeving door Zincoat dat de goederen opgehaald kunnen worden. Dit alles na uitvoering van de opdracht door Zincoat en/of na beéindiging van de opdracht door Zincoat.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING

A. De door Zincoat opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Enkel overschrijding van de levertermijn doet ons nog niet in verzuim zijn; zulks is pas het geval, indien wij na afloop van de door ons opgegeven levertermijn de overeenkomst om een aan ons toe te rekenen reden ook niet uitvoeren binnen een door de opdrachtgever schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

B. Zincoat kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te bewerken zaken tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

C. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van Zincoat, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in het volgende artikel, is Zincoat gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Voorts wordt de overeengekomen leveringstermijn verlengd met de periode van de vertraging.

D. Indien tijdens de uitvoering van de door Zincoat aangenomen opdracht blijkt, dat de opdracht onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Zincoat niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Zincoat het recht te vorderen dat de aan Zincoat verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Zincoat heeft dan recht op volledige vergoeding van de al door Zincoat verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

E. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Zincoat de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

F. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Zincoat bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van Zincoat bevindt.

G. Alle onkosten welke door Zincoat worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

H. Door Zincoat vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen blijven eigendom van Zincoat, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

A. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

1. De zaken op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Zincoat;

2. Zincoat tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens;

3. De toestand van het grondmateriaal voor de oppervlaktebehandeling voldoende is om een goede hechting te verkrijgen. Bij het niet conform aanleveren van de grondmaterialen, is de wederpartij verantwoordelijk voor het herstel hiervan tenzij nadrukkelijk anders overlegd. (Zie artikel 3. punt H.)

B. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter bewerking onder het beheer van Zincoat bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

1. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de uit te voeren
werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is Zincoat gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen. Voorts zullen de overeengekomen leveringstermijnen met de periode van vertraging worden verlengd.

ARTIKEL 8: TRANSPORT

A. Verzending van bestelde c.q. bewerkte zaken geschiedt op een door Zincoat te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

B. Zincoat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

C. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.

D. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

E. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Zincoat, voor rekening en risico van de
wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 9: EMBALLAGE

A. Indien de staat van de emballage dit toelaat, zullen de bewerkte zaken worden teruggeleverd in de emballage waarin de zaken bij Zincoat werden aangeleverd.

B. Indien nieuwe emballage moet worden meegeleverd, is Zincoat gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De verpakking zal zo goed mogelijk worden aangepast aan de eisen van de toegepaste oppervlaktebehandeling en het vervoer.

C. Indien het - ter beoordeling van Zincoat - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 10: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

A. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de (bewerkte) zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Zincoat binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Zincoat.

B. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan Zincoat te worden gemeld.

C. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Zincoat kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

D. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

E. Zincoat dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

F. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Zincoat indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

G. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Zincoat te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Zincoat de reclame gegrond verklaart.

H. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigt of over zijn gepakt, vervalt elk recht op reclame.

I. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld volgens het bepaalde in artikel 11.

J. Zincoat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aantallen, bij aanlevering van massa-artikelen.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

A. Zincoat kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Zincoat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.

B. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Zincoat - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden, met een maximum van € 10.000,00. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

C. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Zincoat nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Zincoat gesloten verzekering.

D. Zincoat staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

E. Zincoat accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade in het door hem geleverde werk, indien er reeds gebreken aanwezig waren voordat Zincoat met zijn werkzaamheden van start ging en op verzoek van de wederpartij toch aan de werkzaamheden is begonnen.

F. Zincoat is niet aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade. Onder gevolg schade en indirecte schade wordt in elk geval verstaan: gederfde winst, boeteclausules, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

F. Indien Zincoat in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert Zincoat zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan Zincoat zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. Zincoat is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

G. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Zincoat tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

H. Zincoat is niet aansprakelijk voor kleine oneffenheden, nuanceverschillen en verschillen in kleur of glans die volgens technische maatstaven als normaal geacht kunnen worden.

I. Zincoat zal de wederpartij nader informeren over de toepasselijke garantie op de geleverde werkzaamheden.

J. Zo door Zincoat geleverde zaken c.q. de in het kader van de werkzaamheden gebruikte zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

K. Geen garantie wordt verleend indien de door Zincoat bewerkte zaken een ondeskundige bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan.

L. De wederpartij verliest diens rechten jegens Zincoat en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Zincoat tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

1. Schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Zincoat strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde c.q. bewerkte zaken door de wederpartij;

2. Schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Zincoat;

3. Schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij onderhoud of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan Zincoat;

4. Schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Zincoat zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 12: MEER- EN MINDERWERK

A. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen dat door of namens de wederpartij, derden, keuringsinstanties of door wijziging van wetsartikelen of door enige andere oorzaak aan Zincoat wordt opgedragen, dat buiten de aanbieding van Zincoat valt.

B. Het meerwerk wordt door Zincoat zo spoedig mogelijk na opdracht van of namens de wederpartij, door Zincoat bevestigd, waarna opdrachtgever dit voor akkoord tekent. Het niet voor akkoord tekenen van de opdracht danwel het niet doen van een opgave van het meerwerk, laat de aanspraken van Zincoat daarop onverlet.

a. Als minderwerk wordt beschouwd al hetgeen dat in of namens de wederpartij, derden. keuringsinstanties of wijziging van wetsartikelen minder wordt uitgevoerd. De minderprijs wordt door Zincoat bepaald aan de hand van haar begroting, exclusief opslagen en (winst) marges.

ARTIKEL 13: BETALING

A. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum netto te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

B. Zincoat is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen.

C. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid A bedoelde termijn niet volledig is betaald:

1. Zal de wederpartij aan Zincoat een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand
cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

2. Zal de wederpartij, na daartoe door Zincoat te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn een bedrag overeenkomstig de Wet Normering Incassokosten en de vertragingsrente

D. Ter keuze van Zincoat kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

E. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Zincoat bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in verzuim zijn, indien Zincoat het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

F. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

G. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op Zincoat heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

A. Zincoat is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, omschrijvingen c.q. adviezen en dergelijke.

B. De wederpartij staat er voor in dat de door haar toegeleverde zaken geen inbreuk maken op rechten derden. De wederpartij vrijwaart Zincoat voor eventuele claims van derden.

C. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Zincoat verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

D. Het is de wederpartij niet toegestaan de door Zincoat geleverde werkzaamheden c.q. bewerkte zaken aan te wenden voor promotiedoeleinden, wanneer de neutraliteit of de goede naam van Zincoat hierdoor wordt ondermijnd.

E. De wederpartij zal de bewerkte zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de zaak bedoeld is. De wederpartij is jegens Zincoat aansprakelijk voor schade hiermee verbandhoudende.

ARTIKEL 15: (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Zincoat, totdat alle vorderingen die Zincoat op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is verplicht zich op eerste verzoek van Zincoat mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zincoat te bewaren. Zincoat is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Zincoat te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Zincoat. Voornoemde bepalingen laten de overige aan Zincoat toekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Zincoat gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of aan de andere kant de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

A. In geval nakoming van datgene waartoe Zincoat krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Zincoat, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Zincoat ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Zincoat, is Zincoat gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Zincoat tot aan dat moment te voldoen.

B. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Zincoat, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn
ingeschakeld. Hiertoe behoren ook onvoorziene schade en stilstand met betrekking tot belangrijke elementen binnen het productieapparaat binnen Zincoat.

C. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Zincoat in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Zincoat verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING EN ONTBINDING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Zincoat daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Zincoat, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Zincoat ter zake.

C. de wederpartij is ingeval van annulering van de opdracht, naast de in lid B genoemde vergoeding, gehouden om de door Zincoat te lijden schade te vergoeden. Onder deze schade wordt begrepen de door Zincoat geleden verliezen en gederfde winst, de kosten die Zincoat reeds ter voorbereiding heeft gemaakt en eventuele stagnatie in de fabriek van Zincoat.

D. Door de wederpartij al betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 19 Privacy

A. Zincoat voert een adequaat privacy beleid. Het privacybeleid is toegelicht in de privacyverklaring die staat vermeld op de website van Zincoat, www.zinq.com

B. Zincoat verwerkt privacygegevens van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en door de opdrachtgever ingeschakelde derden. Het kunnen onder andere de volgende gegevens betreffen: namen, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadressen, kvk-nummer, btw-nummer. De wederpartij geeft toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voorts staat de wederpartij er voor in en vrijwaart Zincoat daarvoor dat de ondergeschikten en derden toestemming hebben gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens..Zincoat zal de persoonsgegeven enkel en alleen gebruiken voor het uitvoeren van de aan haar gegeven opdracht danwel voor zaken die daarmee verband houden.

C. Zincoat zal de bepalingen die voortvloeien uit de AVG en andere wettelijke bepalingen in het kader van de privacy volledig nakomen.

D. Zincoat zal de persoonsgegevens adequaat beveiligen. Indien er op een gegeven moment sprake is van een datalek zal Zincoat de betrokkenen en de autoriteit daarvan in kennis stellen.

E. Betrokkene kunnen aan Zincoat het verzoek doen om inzage welke gegevens van haar worden verwerkt. Desgewenst kan een betrokkene Zincoat verzoeken om de gegevens te verwijderen. Indien verwijdering van de gegevens tot gevolg heeft dat Zincoat haar opdracht niet meer uit kan voeren, dan komt dat voor rekening en risico van de wederpartij.

F. Zincoat zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

A. Op de tussen Zincoat en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

B. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Zincoat de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Zincoat gevestigd is, tenzij de rechtbank, sector kanton ter zake bevoegd is.

C. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Zincoat gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid B van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ARTIKEL 21: DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24278749.

Om de functionaliteit van deze website voor u te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Verdere informatie