Algemene voorwaarden Galva Power

Algemene voorwaarden Galva Power

Galva Power Group NV (“GPG”) erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze algemene voorwaarden. GPG zal nooit gehouden zijn door gelijk welke andersluidende belofte, verbintenis of voorwaarde die niet schriftelijk door GPG bevestigd is.

1. Totstandkoming

Bestellingen van de Klant verbinden GPG slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Zonder aanvaarding door de klant-opdrachtgever (“Klant”) van deze voorwaarden, zonder dewelke GPG nooit met de Klant gecontracteerd zou hebben, heeft GPG geen verbintenissen t.a.v. de Klant.

GPG is niet meer gebonden door eender welke offerte, bevestiging of overeenkomst indien blijkt dat GPG niet (meer) beschikt over een kredietlimiet bij haar kredietverzekeraar m.b.t. de Klant.

Met het plaatsen van een bestelling verleent de Klant GPG onherroepelijk toestemming foto’s te nemen van de goederen, die door de Klant voor thermisch verzinken worden aangeboden (hierna “Goederen”). Deze foto’s tezamen met het fotomateriaal van de Goederen dat de Klant GPG ter beschikking stelt, mag GPG vrij en kosteloos voor commerciële doeleinden gebruiken, ongeacht of de Goederen of foto’s door intellectuele rechten beschermd zijn. GPG is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten, licenties of andere rechten van derden.

2. Leveringstermijnen

Door GPG eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Voor eventuele overschrijdingen ervan is GPG nooit aansprakelijk en geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. GPG is gerechtigd deelleveringen te doen.

3. Offertes en prijzen

Onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen door ons op ieder ogenblik gewijzigd of ingetrokken worden. Onze prijzen zijn netto prijzen.

GPG heeft het recht om de prijzen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, te verhogen indien de grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, verzekeringspremies of milieukosten individueel of samen met meer dan 5% stijgen sinds de totstandkoming van de overeenkomst.

De Klant dient ten laatste op haar prijsaanvraag, haar bestelbon en bij de levering van de Goederen aan GPG te vermelden of de Goederen volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt dienen te worden.

Indien de door GPG aangeboden prijs gebaseerd is op gewichten, wordt de prijs steeds bepaald op basis van het door GPG gewogen verzinkte gewicht. Meerwerk van welke aard ook door GPG verricht wordt aan de Klant doorberekend.

4. Levering, risico en gebreken

De Klant erkent en aanvaardt dat de Goederen op haar risico en kosten bij GPG geleverd, gelost, gestockeerd, geladen, verzekerd en vervoerd worden, ongeacht of dit op de terreinen van GPG of op de openbare weg geschiedt. De levering van de Goederen door GPG vindt af-fabriek (Incoterms geldend op datum van de totstandkoming van de overeenkomst) plaats.

De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor de verzekering van de lading en dient ervoor te zorgen dat steeds alle wettelijke bepalingen inzake de lading en haar verzekering alsook de technische vereisten van het voertuig nageleefd en vervuld zijn.

De Klant draagt uitsluitend het risico voor Goederen die volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt worden en is er uitsluitend verantwoordelijk voor.

De Goederen dienen binnen de vijf dagen na de kennisgeving van de beëindiging van het verzinken van de Goederen door GPG aan de Klant (“Kennisgeving”) door de Klant, op diens kosten en risico afgehaald en/of gecontroleerd worden. Na deze termijn worden de Goederen geacht door de Klant goedgekeurd en in ontvangst genomen te zijn.

Bij overschrijding van deze termijn van 5 dagen na Kennisgeving kan GPG de opslagkosten van de Goederen in rekening stellen en/of op kosten en risico van de Klant deze laten verwijderen.

Indien de Klant de Goederen niet binnen 5 dagen na Kennisgeving kan afhalen, dient de Klant dit ten laatste bij het afleveren van de Goederen GPG mee te delen waarop GPG zal nagaan of zij deze Goederen tegen vergoeding en mits schriftelijke overeenkomst, kan stockeren.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG nooit als  bewaarnemer  van  de  Goederen beschouwd kan worden en ontslaat GPG dienaangaande van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5. Betalingsmodaliteiten

De facturen dienen steeds bij de afhaling van de Goederen contant betaald te worden, behoudens wanneer een andere vervaldag schriftelijk werd overeengekomen. Indien geen betalingstermijn overeengekomen is, dienen GPG’s facturen uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. In geval van niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de intresten en vergoedingen conform de Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van de niet tijdige betaling van één factuur, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG op de Goederen een retentierecht tot zekerheid van alle bedragen die de Klant haar verschuldigd is, heeft.

6. Klachten

Door de inontvangstname/afhaling van de Goederen erkent de Klant deze op hun conformiteit, afwijkende hoeveelheden en/of zichtbare gebreken gecontroleerd te hebben. Enkel schriftelijke klachten worden door GPG aanvaard die haar uiterlijk binnen de 11 kalenderdagen na Kennisgeving per aangetekend schrijven dienen te bereiken. Latere klachten worden niet meer aanvaard. Indien de Klant klachten heeft, dient hij de Goederen ongewijzigd en op zijn kosten GPG ter beschikking te houden tot zolang GPG deze heeft kunnen onderzoeken.

Het is de Klant bekend dat nabehandelingen van verzinkte Goederen, zoals lassen, plooien, demonteren en monteren, verven of lakken alsook transport ernstige beschadigingen kunnen veroorzaken aan de verzinkte Goederen, waarvoor GPG geen enkele klacht of aansprakelijkheid aanvaardt.

7. Waarborg en aansprakelijkheid

Tenzij anders schriftelijk met de Raad van Bestuur van GPG overeengekomen, verleent GPG geen garantie op de verzinkte Goederen, ook niet voor verborgen gebreken.

Indien GPG een garantie op de Goederen verleent, is deze steeds beperkt tot de overeengekomen zinklaagdikte en beperkt voor gebeurlijk door GPG begane fouten. GPG kan enkel aansprakelijk zijn voor schade die door haar toedoen aan de Goederen is veroorzaakt.

GPG is nooit aansprakelijk voor aanspraken van derden, waartegen de Klant GPG steeds dient te vrijwaren, of voor schade die derden zouden lijden.

GPG is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk indien de Goederen niet aan de DASt-022 richtlijn zouden voldoen.

In geval GPG om welke reden ook tot schadevergoeding gehouden zou zijn, kan deze nooit meer bedragen dan het door GPG gefactureerde bedrag voor het verzinken van de Goederen met uitsluiting van elke gehoudenheid voor enige andere vergoeding van welke aard ook, zoals bijv. gebruiks- of winstderving, gevolgschade of schade aan andere goederen of personen.

8. Waardering van de Goederen

De Klant is verantwoordelijk voor de waardering van de Goederen om GPG toe te laten haar administratieve verplichtingen te voldoen.

9. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt beheerst  door  Belgisch  recht,  met  uitsluiting  van  het  Weens  Koopverdrag,  en gebeurlijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt, België.

Bijzondere voorwaarden

10. Kwaliteitsnormen staal

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gebeurt de uitvoering van de bestelling in overeenstemming met de Europese norm EN ISO 1461 en dienen de Goederen te voldoen aan de Europese norm EN ISO 14713, geldend op datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Het staalsoort van de Goederen dient aan volgende criteria te voldoen opdat GPG deze goed kan verzinken:

          % silicium + % fosfor < 0,05
  en    % aluminium < 0,04
          OF
          % silicium - 10 % fosfor > 0,05
  en    % silicium < 0,4

•    % koolstof < 0,25
•    %Mn < 1,35
•    gelegeerd staalsoort  
•    geen combinatie van verschillende staal soorten.

De Klant heeft een resultaatsverbintenis opdat het staalsoort van de Goederen aan deze criteria voldoet. GPG heeft geen onderzoeksplicht en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de schade van welke aard ook, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door een staalkwaliteit die van deze criteria afwijkt.

Een siliciumtoeslag van 20% op de kilogramprijs wordt bij het aanleveren van staalsoorten die niet aan bovenstaande criteria voldoen (silicium en fosforrijke staalsoorten), aangerekend.

Indien Goederen volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt dienen te worden, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant dat de Goederen aan deze vereisten voldoen.

11. Verbintenissen van GPG

De verbintenissen van GPG blijven beperkt tot de materiële uitvoering van het overeengekomen werk, zonder advies-, informatie- of voorlichtingsverplichting. In geen geval is GPG verantwoordelijk voor de keuze van de Klant om de Goederen thermisch te verzinken, evenmin voor de keuze van de te verzinken Goederen noch om de Goederen volgens de DASt-022 richtlijn te verzinken.

GPG is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke vervormingen die  zouden optreden door de thermische behandeling (450°C à 460°C). GPG aanvaardt geen klachten over noch is zij  aansprakelijk  voor  contactsporen  of  beschadigingen op de Goederen, veroorzaakt door het ophang- of laadsystemen van GPG, over plaatselijke zinkverdikkingen, over volgelopen draadgedeelten of scharnieren, of over verzinkingsfouten in moeilijk bereikbare, holle, onderdelen.

12. Verbintenissen van de Klant

Goederen die gemonteerd worden geleverd, worden verondersteld in deze toestand te worden verzinkt. De Klant moet de nodige speling (minstens 1 mm) voorzien indien het vrij bewegen van hengsels, getapte draad en dergelijke na het verzinken gewenst is.

Het richten van de Goederen na verzinking, indien mogelijk, is volledig ten laste en op risico van de Klant. Gietijzeren materialen vergen een speciale behandeling en dit dient schriftelijk door de Klant te worden aangevraagd.

De Klant is  verantwoordelijk  voor  de  voorbehandeling  van  de  Goederen:  zo  is het opkuisen, vrijmaken, hertappen, enz. ten laste van de Klant, die een resultaatsverbintenis heeft dat de Goederen vrij zijn van roest, laslakken, vet, olie, verf, vernis, bitumen, anti-spatproducten gebruikt bij het lassen (bijv. siliconen) en andere niet wateroplosbare producten. De Klant zorgt ervoor dat de te verzinken Goederen in het geheel en zonder speciale bewerking of bijzonder gereedschap verzinkt kunnen worden. De Goederen dienen eveneens voorzien te zijn van een adequaat ophangsysteem of -middel. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, kan GPG de uitvoering weigeren of eventuele behandelingen uitvoeren op risico en kosten van de Klant.

De Klant heeft een resultaatsverbintenis opdat voldoende en conforme ontluchtings- en uitloopgaten in de Goederen geboord zijn en hij is uitsluitend en onbeperkt aansprakelijk voor alle persoonlijke en materiële schade, in het bijzonder deze  aan de verzinkinstallaties, die GPG of derden zouden lijden en die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan door het ontbreken ervan.

Indien GPG vaststelt dat de Goederen geen of onvoldoende gaten hebben, is GPG gerechtigd op kosten (zoals het aanbrengen van de gaten, samen met alle andere kosten zoals deze voor het uit productie nemen van de goederen, het herverzinken, het opnieuw aanbinden, ...) en op risico van de Klant om hetzij de verzinking te weigeren hetzij deze gaten zelf aan te brengen.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG (1) steeds te goeder trouw mag van uitgaan dat de Klant zijn verbintenissen nakomt, (2) geen onderzoeks- of controleplicht heeft en (3) nooit verantwoordelijk of aansprakelijk kan zijn voor enige schade wanneer de Klant zijn verbintenissen niet nakomt en de Goederen toch door GPG worden verzinkt.

13. Verpakking

De Klant dient de Goederen in degelijk verpakkingsmateriaal, dat na behandeling herbruikt kan worden, te leveren, zo niet is GPG gerechtigd op kosten en risico van de Klant de Goederen te verpakken.

14. Nabehandeling

Indien de Goederen na het verzinken een specifieke behandeling ondergaan zoals lakken, coating, poederschilderen, enz., dient de Klant dit bij haar prijsaanvraag, haar bestelbon alsook bij de levering van haar Goederen aan GPG te vermelden. In geen geval kan GPG aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke problemen of schade n.a.v. de nabehandeling.

15. Zinkinfo Benelux

Op verzoek van de Klant en na schriftelijke overeenkomst met GPG kunnen de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Zinkinfo Benelux volgens Belgisch recht en/of de algemene garantievoorwaarden thermisch verzinken van Zinkinfo Benelux van toepassing verklaard worden.