Algemene voorwaarden Galva Power

Algemene voorwaarden Galva Power

Galva Power Group NV (“GPG”) erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze algemene voorwaarden. GPG zal nooit gehouden zijn door gelijk welke andersluidende belofte, verbintenis of voorwaarde die niet schriftelijk door GPG bevestigd is.

1. Totstandkoming

Bestellingen van de Klant verbinden GPG slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Zonder aanvaarding door de klant-opdrachtgever (“Klant”) van deze algemene voorwaarden, zonder dewelke GPG nooit met de Klant gecontracteerd zou hebben, heeft GPG geen verbintenissen t.a.v. de Klant.

GPG is niet meer gebonden door eender welke offerte, bevestiging of overeenkomst indien blijkt dat GPG niet (meer) beschikt over een kredietlimiet bij haar kredietverzekeraar m.b.t. de Klant.

Met het plaatsen van een bestelling verleent de Klant GPG onherroepelijk toestemming foto’s te nemen van de goederen, die ons door de Klant ter bewerking worden aangeboden (“Goederen”). Deze foto’s tezamen met het fotomateriaal van de Goederen dat de Klant GPG ter beschikking stelt, mag GPG vrij en kosteloos voor commerciële doeleinden gebruiken, ongeacht of deze Goederen of deze foto’s door intellectuele rechten beschermd zijn.

2. Leveringstermijnen

Door GPG eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Voor eventuele overschrijdingen ervan is GPG nooit aansprakelijk en geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

3. Offertes en prijzen

Onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen door ons op ieder ogenblik gewijzigd of ingetrokken worden. Onze prijzen zijn netto prijzen.

De Klant dient ten laatste op de bestelbon/ leveringsbon te vermelden of de Goederen volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt dienen te worden.

Indien de aangeboden prijs gebaseerd is op gewichten, wordt de prijs steeds bepaald op basis van het door ons gewogen verzinkte gewicht.

4. Levering, risico en gebreken

De Klant erkent en aanvaardt dat de Goederen op haar risico en kosten bij GPG geleverd, gelost, gestockeerd, geladen, en vervoerd worden, ongeacht of dit op de terreinen van GPG of op de openbare weg geschiedt.

Het vervoer van de goederen dient aan de geldende wetgeving te voldoen (o.a. de wegcode).

De Klant draagt uitsluitend het risico voor Goederen die volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt worden en is er uitsluitend verantwoordelijk voor.

De Goederen dienen binnen de vijf dagen na onze kennisgeving van de beëindiging van het verzinken van de Goederen (“Kennisgeving”) door de Klant en op diens kosten en risico afgehaald en/of gecontroleerd worden. Na deze termijn worden de Goederen geacht door de Klant goedgekeurd en in ontvangst genomen te zijn.

Bij overschrijding van deze termijn van 5 dagen na Kennisgeving kan GPG de opslagkosten van de Goederen in rekening stellen en/of op kosten en risico van de Klant deze laten verwijderen.

Indien de Klant de Goederen niet binnen 5 dagen na Kennisgeving kan afhalen, dient de Klant dit ten laatste bij het afleveren van de Goederen mee te delen waarop GPG zal nagaan of zij deze Goederen tegen vergoeding en mits schriftelijke overeenkomst, kan stockeren.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG nooit als bewaarnemer van de Goederen beschouwd kan worden en ontslaat GPG dienaangaande van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5. Betalingsmodaliteiten

De facturen dienen steeds bij de afhaling van de Goederen contant betaald te worden, behoudens wanneer een andere vervaldag schriftelijk werd overeengekomen. Indien geen betalingstermijn overeengekomen is, dienen deze facturen uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden.

In geval van niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00, alsook met een verwijlintrest van 12% per jaar. Ingeval van de niet tijdige betaling van één factuur, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG op al zijn goederen die zich op de terreinen van GPG bevinden een retentierecht tot zekerheid van alle bedragen die de Klant ons verschuldigd is, heeft.

6. Klachten

Door de inontvangstname/afhaling van de Goederen erkent de Klant deze op hun conformiteit, afwijkende hoeveelheden en/of zichtbare gebreken gecontroleerd te hebben. Enkel schriftelijke klachten worden door ons aanvaard die ons uiterlijk binnen de 11 kalenderdagen na Kennisgeving per aangetekend schrijven dienen te bereiken. Latere klachten worden niet meer aanvaard. Indien de Klant klachten heeft, dient hij de Goederen ongewijzigd en op zijn kosten ons ter beschikking te houden tot zolang wij deze hebben kunnen onderzoeken.

Het is de Klant bekend dat nabehandelingen van verzinkte Goederen, zoals lassen, plooien, demonteren en monteren, verven of lakken ernstige beschadigingen kunnen veroorzaken aan de verzinkte Goederen, waarvoor wij geen enkele klacht of aansprakelijkheid aanvaarden.

7. Waarborg en aansprakelijkheid

Tenzij anders schriftelijk met onze Raad van Bestuur overeengekomen, verlenen wij geen enkele garantie op de Goederen, ook niet voor verborgen gebreken.

Indien GPG een garantie op de Goederen verleent, is deze steeds beperkt tot de overeengekomen zinklaagdikte en beperkt voor gebeurlijk door GPG begane fouten.

GPG kan enkel aansprakelijk zijn voor schade die door haar toedoen aan de Goederen is veroorzaakt.
GPG is nooit aansprakelijk voor aanspraken van derden , waartegen de Klant ons steeds dient te vrijwaren, of voor schade die derden zouden lijden.

GPG is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk indien de Goederen niet aan de DASt-022 richtlijn zouden voldoen.

In geval GPG om welke reden ook tot schadevergoeding gehouden zou zijn, kan deze nooit meer bedragen dan het door GPG gefactureerde bedrag voor het verzinken van de Goederen met uitsluiting van elke gehoudenheid voor enige andere vergoeding zoals bijv. gebruiks- of winstderving of schade aan andere goederen of personen.

8. Waardering van de Goederen

De Klant is verantwoordelijk voor de waardering van de Goederen om ons toe te laten onze administratieve verplichtingen te voldoen.

9. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en gebeurlijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, België.

Bijzondere voorwaarden

10. Kwaliteitsnormen staal

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gebeurt de uitvoering van de bestelling in overeenstemming met de EN ISO 1461 norm en dienen de te verwerken goederen te voldoen aan de EN ISO 14713 norm.

Het staalsoort van de Goederen dient aan volgende criteria te voldoen opdat GPG deze kan verzinken:

          % silicium + % fosfor < 0,05
  en    % aluminium < 0,04
          OF
          % silicium - 10 % fosfor > 0,05
  en    % silicium < 0,4

•    % koolstof < 0,25
•    %Mn < 1,35
•    gelegeerd staalsoort  
•    geen combinatie van verschillende staal soorten.

De Klant heeft een resultaatsverbintenis opdat het staalsoort van de Goederen aan deze criteria voldoet. GPG heeft geen onderzoeksplicht en is niet verantwoordelijk voor alle gevolgen en schade veroorzaakt door een staalkwaliteit die van deze criteria afwijkt.

Indien Goederen volgens de DASt-022 richtlijn verzinkt dienen te worden, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant dat de Goederen aan de vereisten van de DASt-022 richtlijnen voldoen.

Een siliciumtoeslag van 20% op de kilogramprijs wordt bij het aanleveren van staalsoorten die niet aan bovenstaande criteria voldoen (silicium en fosforrijke staalsoorten), aangerekend.

11. Verbintenissen van GPG

De verbintenissen van GPG blijven beperkt tot de materiële uitvoering van het overeengekomen werk, zonder advies-, informatie- of voorlichtingsverplichting. In geen geval is GPG verantwoordelijk voor de keuze om te verzinken, evenmin voor de keuze van de te verzinken Goederen noch om de Goederen volgens de DASt-022 richtlijn te verzinken.

GPG is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke vervormingen die zouden optreden door de thermische behandeling (450°C à 460°C). GPG aanvaardt geen klachten over noch is zij aansprakelijk voor contactsporen of beschadigingen op het verzinkte onderdeel, veroorzaakt door het ophang- of laadsystemen van GPG, over plaatselijke zinkverdikkingen, over volgelopen draadgedeelten of scharnieren, of over verzinkingsfouten in moeilijk bereikbare, holle, onderdelen.

12. Verbintenissen van de Klant

Goederen die gemonteerd worden geleverd, worden verondersteld in deze toestand te worden verzinkt. De Klant moet de nodige speling (minstens 1 mm) voorzien indien het vrij bewegen van hengsels, getapte draad en dergelijke na het verzinken gewenst is.

Het richten van de Goederen na verzinking, indien mogelijk, is volledig ten laste van de Klant. Gietijzeren materialen vergen een speciale behandeling en dit dient schriftelijk door de Klant te worden aangevraagd.

Het opkuisen, vrijmaken, hertappen, enz. is ten laste van de Klant, die een resultaatsverbintenis heeft dat de Goederen vrij zijn van roest, laslakken, vet, olie, verf, vernis, bitumen, antispatproducten gebruikt bij het lassen (bijv. siliconen) en andere niet wateroplosbare producten. De Goederen dienen eveneens voorzien te zijn van een adequaat ophangsysteem of -middel. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, kan GPG de uitvoering weigeren of eventuele behandelingen op risico en kosten van de Klant.

De Klant heeft een resultaatsverbintenis opdat voldoende en conforme ontluchtings- en uitloopgaten in de Goederen geboord zijn en bij het ontbreken ervan, is hij uitsluitend en onbeperkt aansprakelijk voor alle schade, in het bijzonder deze aan de verzinkinstallaties, die GPG of derden lijden. Indien bij de behandeling van de Goederen GPG zou vaststellen dat deze geen of onvoldoende gaten hebben, dan is GPG gerechtigd op kosten (zoals het aanbrengen van de gaten, samen met alle andere kosten zoals deze voor het uit productie nemen van de goederen, het herverzinken, het opnieuw aanbinden, ...) en op risico van de Klant om hetzij de verzinking te weigeren hetzij deze gaten zelf aan te brengen.

De Klant erkent en aanvaardt dat GPG steeds te goeder trouw mag van uitgaan dat de Klant zijn verbintenissen nakomt, dat GPG dienaangaande geen onderzoeks- of controleplicht heeft en dat GPG nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor enige schade wanneer de Klant zijn verbintenissen niet nakomt en de Goederen toch door GPG worden verzinkt.

13. Verpakking

De Klant dient de Goederen in degelijk verpakkingsmateriaal, dat na behandeling herbruikt kan worden, te leveren, zo niet is GPG gerechtigd op kosten en risico van de Klant de Goederen te verpakken.

14. Nabehandeling

Indien de Klant de Goederen na het verzinken een specifieke behandeling zoals lak, coating, poederschilderen, enz. (deze opsomming is niet limitatief) (“Nabehandeling”) wenst te laten ondergaan, dient hij dit uiterlijk bij de prijsaanvraag of de bestelbon alsook op de leveringsbon te vermelden. GPG is hoe dan ook bij eender welke Nabehandeling van de Goederen nooit aansprakelijk noch verantwoordelijk voor gebeurlijke problemen of schade ten gevolge van de Nabehandeling.

Om de functionaliteit van deze website voor u te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Verdere informatie